ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด224466

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41519

ปวช.1การบัญชีการบัญชี43135

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ383169

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ121325

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่81018

ปวช.2การตลาดการตลาด93342

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41822

ปวช.2การบัญชีการบัญชี72936

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ553186

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ17724

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป91524

ปวช.3การตลาดการตลาด102535

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว72936

ปวช.3การบัญชีการบัญชี45357

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6343106

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป123

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร91221

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง11415

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป91322

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์21012

ปวส.1การตลาดการตลาด224870

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21214

ปวส.1การบัญชีการบัญชี33033

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ13922

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11617

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง2810

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า71623

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน055

ปวส.2การตลาดการตลาด123042

ปวส.2การบัญชีการบัญชี72431

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ171431

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9312

ป.ตรี.2การตลาดการตลาด21416


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.188144232

ปวช.2101133234

ปวช.3105168273

ปวส.162128190

ปวส.254100154

ป.ตรี.221416

รวม4126871099