ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด214364

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41317

ปวช.1การบัญชีการบัญชี42529

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ342963

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ121325

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่81018

ปวช.2การตลาดการตลาด93140

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41822

ปวช.2การบัญชีการบัญชี53237

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ503484

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ17724

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป81422

ปวช.3การตลาดการตลาด102434

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว72936

ปวช.3การบัญชีการบัญชี45357

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6240102

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป022

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร81220

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง11415

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์21012

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน91322

ปวส.1การตลาดการตลาด194867

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21214

ปวส.1การบัญชีการบัญชี32730

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ13922

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10616

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง2810

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า71623

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน055

ปวส.2การตลาดการตลาด112536

ปวส.2การบัญชีการบัญชี72431

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ171431

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9312

ป.ตรี.2การตลาดการตลาด21416


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.183133216

ปวช.293136229

ปวช.3102164266

ปวส.158125183

ปวส.25395148

ป.ตรี.221416

รวม3916671058