ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด113849

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41923

ปวช.1การบัญชีการบัญชี93342

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ593594

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ19726

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป111627

ปวช.2การตลาดการตลาด112334

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว52833

ปวช.2การบัญชีการบัญชี45458

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ564399

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร101222

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง11415

ปวช.3การตลาดการตลาด123951

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว93342

ปวช.3การบัญชีการบัญชี66268

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ642286

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป82028

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง2810

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า71623

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน044

ปวส.1การตลาดการตลาด112435

ปวส.1การบัญชีการบัญชี72431

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ161834

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ8412

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป055

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต022

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง131225

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการการขนส่ง112

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า10717

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์112

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน044

ปวส.2การตลาดการตลาด52328

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21416

ปวส.2การบัญชีการบัญชี01313

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ201232

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101

ป.ตรี.1การตลาดการตลาด21416

ป.ตรี.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน5914

ป.ตรี.2การตลาดการตลาด71926


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1113148261

ปวช.297164261

ปวช.399176275

ปวส.15198149

ปวส.25394147

ป.ตรี.121416

ป.ตรี.2122840

รวม4277221149