ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
34

• หญิง
47

รวม
81


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
17

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาเลขานุการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
1

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
2

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• หลักสูตรปริญญาตรี
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายเทพฤทธิ์ บุรุษพัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางกัญณภัทร วรรณพุฒ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวกัลยา วัฒนกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวชญาดา ธนาบุญยรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางอัญชุลี ณ เชียงรุ้ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเลขานุการนายวาที บัวแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศิริพร ช่วยเหลื่อม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางพัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสาวกิติยา ธารเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจิสติกส์นางสาวอุไรวรรณ หมื่นจร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกนางสาวอำนวยพร สุขสงวน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นางยุพดี วัฒกชัย
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายวิจิตร ณ เชียงรุ้ง
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางรวิภาณีย์ ปิติยานุวัฒน์
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวนฤมล วงค์เคียน
หัวหน้างาน งานพัสดุนายศุภกร สิงห์ไกรหาญ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวสุนารี แสวงกิจ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายสิริวุฒิ ธงชัย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางจินตภา พุทธศิริรังษี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวปาณิสรา จ่างจิตร์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสาวสิทธิกานต์ เนาว์สุข
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางปทิตตา ศรีสุวรรณ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวกัลยา ศรีเครือแก้ว
หัวหน้างาน งานปกครองนายอนุชิต ตำราเรียง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางวนิดา พูลสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายอดิลักษณ์ ชัยวงค์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวนุชนาฏ เด่นวรกุล
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายนิเลาะ หะยีสะแม
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายพิชัยพัฒน์ วงศ์บันเทิง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเชษฐา เทียมเพชร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวนาตยา กาวีแห
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายธนากร เพ็ชรกลาง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวภคภัคภ์ เพชรไชย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวภัชธีญา อินทานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางรัตนา เหรียญทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนารี ศรีพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวภริตพร ชีพชำนาญ
ครูประจำ แผนกวิชาเลขานุการนางสาวภัทราภรณ์ เสียงสุทธิวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนายณัฐวุฒิ ชดประยูร
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวจามจุรีย์ มั่นคง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา
ครูประจำ หลักสูตรปริญญาตรี

พัทธนันท์ ช่วยพานิชย์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนางสาวพิมพ์สิมา บริบูรณ์
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ

นายอำนวย มีพา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นายธงชัย คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางฐิติภา สวนสมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายพรสิทธิ์ คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเสถียร อ้อกอง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายเฉลิมชัย ธิมาชัย
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางบังอร อาจวงศา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายเจริญ เค่นตุ่น
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายณัฐกฤษ เต็มเปี่ยม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวสุนิศา นิลพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวยุวดี ชาเนตร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุธิดา สุขอ่อน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวพัฐิยา แสงงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายกฤษณชัย เลาะหมัด
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวชญาพัฒน์ สุนทร
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายสมศักดิ์ เรืองนนท์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายวัชรากร ยิ้วแตร้น
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาววัชรินทร์ มีชนะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวปิยพร เสือพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาววิไลวรรณ แผ่นศิลา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายโพธิ์เลิศ อินอำนวย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

Miss Fritzie Dumaguing
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ